Andelsboligforeningen Stefansgade 4-8

Husorden

Medlemmerne i Andelsboligforeningen Stefansgade 4-8, som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

  • Et godt naboskab
  • En rolig og attraktiv ejendom
  • Mindst mulig gene naboerne imellem med hensyn til støj og uroer på foreningens generalforsamling den 14-6-2007 blevet enige om følgende 


HUSORDEN

Affald Generelt:

Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på ejendommens trapper eller øvrige fællesarealer.

Alle anvisninger fra andelsboligforeningen og renovationsselskabet skal følges.

 

Brug af skralderum i gården:

Alt almindelig affald skal afleveres i de opstillede containere. Skraldeposer bedes man af hensyn til hygiejne og lugt lukke inden de smides i containeren.

Containerne må ikke fyldes mere en at lågerne kan lukkes helt! Dette skyldes at der ved overfyldning hurtigt vil opstå lugtgener og hygiejneproblemer, samt være til besvær for renovationsselskabet. Så næste gang du aflevere dit affald, så se om der er plads i den næste affaldscontainer, hvis den første allerede er fuld.

Såfremt skraldefolkene strejker, skal affaldet pakkes i sorte sække.

Flasker og andet glasaffald må ikke placeres i containerne, men skal afleveres i nærmeste glascontainer.

Der forefindes storskraldsrum.

Papkasser og lignende skal klappes helt sammen inden de lægges i containerne. Aviser, reklamer og lignede skal afleveres i de papircontainere der er opstillet i gården.

 

Cykler og lignende:

Cykler, barnevogne eller lignende må ikke henstilles i ejendommens opgange, men bør anbringes i cykelstativerne i gården.

Cyklerne må ikke henstilles foran opgangsdørene eller i porten.


Husdyr:

Efter ansøgning til bestyrelsen, kan der gives tilladelse til hold af hund, kat, fugle og lign., såfremt dette ikke er til gene for de øvrige beboere. Tilladelsen kan tilbagekaldes efter 2 uafhængige klager.

Almindelige regler:

  • Ejeren er pligtig til at erstatte den skade dyret eventuelt måtte.
  • Hunde skal holdes i snor på ejendommens område.
  • Et husdyr må på ingen måde genere ejendommes øvrige.
  • Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove, gård og græsarealer skal fjernes omgående af dyrets ejer.
  • Konstateres det, at overstående regler ikke overholdes, medfører det, at tilladelsen til husdyrholdet inddrages.

 

 

Musik:

Musik samt anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for de øvrige beboere og aldrig i tidsrummet kl. 21.00 – 07.00 på hverdage og 22.00 – 07.00 i weekender. Fester varsles mindst en uge i forvejen i alle opgange.

 

 

Opmagasinering:

Ifølge brandsikringsbekendtgørelsen må ejendommens trapper og øvrige fællesarealer ikke benyttes til opmagasinering af private ejendele, herunder cykler, barnevogne, sko, affaldsposer m.v.

 

 

Støj:

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 08.00

 

 

Renholdelse:

Fortrappen i ejendommen rengøres hver 2. uge. Hoveddøre og opgange skal holdes i stand som ved overtagelsen.